Matinud-Anong Kauban ni Hesus (FCJ).
Ang tumong sa among kinabuhi mao ang pagpakig -uban kang Hesus, makiambit sa iyang misyon.
Ang Amahan nagaaw-hag kanamo sa pagsunod sa iyang anak sa pagkama-sinugtanon, pagbarog sa tiilan sa krus uban ni Maria u gang mga balaang babaye makighiusa Kaniya sa iyang kauhaw sa pagpaabot sa iyang gingharian.
Among ginasunod ang ispirituwalidad ni Santo Ignacio ug bilang Matinud-anong Kauban ni Hesus, ang diwa sa pagkamisyonero nagaawhag kanamo para makiuyon sa pabag-o bag-ong panginahanglan sa Kapungan u gang kultura asa mi nagpuyo.
Marie Madeleine d"Houet on Facebook. Comment on our FCJ Blog. Watch an FCJ video on YouTube. Follow us on twitter@fcjsisters Facebook Links. Sharing FCJ Spirituality on Facebook. Marie Madeleine d'Houet on Facebook. FCJ Young Adult Network on Facebook. Camino Companions, an initiative of the FCJ Sisters.