Section title text:  Our Spirit.

A Short Overview of the Society's history ...

Ang kapunungan sa Mga Matinud-anong Kauban ni Hesus, gimugna sa Amiens, France niadtong 1820 ni Marie Madeleine de Bonnault d'Hoüet. Usa ka batan-ong balo nga adunay anak nga lalaki, siya mibati og tawag sa Diyos aron sa pagmugna og usa ka kapunungan alang sa mga kababayen-an nga buot moalagad sa katawhan sa Diyos kansang kadasig mao ang Birhen Maria og ang mga balaang babaye sa Ebanghelyo. Sila nakig-uban kang Hesus sa iyang misyon: og human siya mabanhaw, mga pinadala aron pagkaylap sa Maayong Balita. Tungod sa tuaw ni Hesus sa krus, "Giuhaw ako", iyang nabati ang dakong tinguha niini sa pagdala sa gugma sa Diyos sa tanang katawhan. Si Marie Madeleine usab naninguha sa pagpadayon sa maong misyon busa iyang gitahan ang iyang kaugalingon sa usa ka kinabuhi sa pakigkuyog uban ni Hesus pinaagi sa mga tawong iyang mahimamat.

Sketch of Marie MadeleineSa iyang pagpamalandong sa kabubut-on sa Diyos, miduol siya sa mga Heswita tungod sa ilahang lalum nga espiritwalidad og pagpahinungod sa kinabuhi. Adunay mga panahon nga siya gidasig sa pagduyog sa ubang relihiyosong katilingban apan wala siya miuyon. Hinu-on, iyang gibati nga siya gitawag aron sa pagtukod og usa ka kapunungan nga maoy mudala sa ngalan ni Hesus og magsunod sa Batakang Balaod sa mga Heswita. Ang maong desisyon nakaaghat og dakong pagsupak apan bisan pa niini ang maong kapunungan sa Mga Matinud-anong Kauban ni Hesus nahimugso.

Si Marie Madeleine nagsugod sa iyang misyon sa Amiens uban sa duha ka kauban, usa ka magtutudlo og pito ka mga batang kabus. Sila gitudlo-an mahitungod sa ilahang pagtoo, usab sa pagbasa, sa pagsulat, sa pagpanahi og sa mga buhat sa panimalay.

Sa misunod nga napulo ka tuig kini mikaylap og midaghan ang mga babaye nga miduyog kaniya sa padayon nga mga pagtukod sa Kapunungan didto sa France. Kada gabii adunay panagtigom alang niadtong mga babaye nga buot mapalalom og mapalambo ang ilang pagtoo pinaagi sa katesismo o bisan man lang sa pagpahayahay gikan sa trabaho. Maskin tuod si Marie Madeleine suod og andam sa pagtabang sa mga kabus, wala kini nakababag aron makita usab niya ang panginahanglanon alang sa pag-abli og mga eskwelahan; og paghatag og "retreats" ngadto sa mga kababayen-an.

Niadtong 1830, napulo ka tuig gikan sa pagkatukod sa Kapunungan, adunay kagubot sa France. Si Marie Madeleine nahadlok alang sa kasigurohan sa mga katilingban. Pinaagi sa mga tambag nagsugod siya sa pagtukod og katilingban sa ubang nasud. Ang Kapunungan mikaylap una sa England, sunod sa Italy, Switzerland og Ireland. Sulod sa iyang kinabuhi adunay 27 ka katilingban nga iyang natukod.

Si Marie Madeleine malukpanon og maabtikong mipanaw sa panahon nga ang pagpanaw malisod og sa ubang higayon, makuyaw. Maingon og nakahimo siya og lima ka gatos nga mga pagpanaw agi sa yuta, sa ibabaw sa mga Sketch of stagecoach.kabungturan, sa kadagatan, sakay sa karuwahe, sa lantsa, sa bapor, og sa katapusan, subay sa mga agianan sa tren, alang sa pagtukod og bag-ong mga katukuran og sa kanunay nga pagbisita sa mga kamadrehan.

Pipila ka bulan human sa kamatayon ni Marie Madeleine niadtong 1858, ang bag-ong Superiora - Mother Josephine Petit - maoy nangulo sa Kapunungan sulod sa treynta ka tuig. Nagpadayon ang dugang nga mga pagtukod dili lang sa France, England, og Ireland apan ngadto usab sa og Canada. Niadtong 1882, adunay dose ka mga madre nga milawig padulong sa Australia, usa ka malugway og makuli nga pagpanaw. Paglabay sa usa ka tuig, walo ka mga madre ang milawig gikan sa Liverpool ngadto sa Quebec. Gikan sa Quebec, ang ilang pagpanaw nagpadayon pinaagi sa tren og unya sakay sa mga karomata og sa mga bagon diha sa usa ka malugway nga pagpanaw latas sa halapad nga kaumahan (prairie), kining ulahi sulod sa duha ka semana.

Ang Kapunungan nagpadayon sa pagkaylap sa misunod nga usa ka gatos ka tuig. Dugang nga mga pagtukod ang nahimo sa Australia, Canada, Switzerland og England, usab sa USA, Belgium, Scotland og Jersey. Sulod niini ang mga madre nahilambigit sa pagpanudlo og pagdumala sa mga eskwelahan. Sa wala madugay misulod sila sa nagkalain-laing aspeto sa pag-alagad.

Niadtong 1979 ang Kapunungan nagpadala og mga madre didto sa Sierra Leone (1979-1995), usab sa Argentina og Bolivia, Indonesia og Philippines og niadtong 1994, didto sa Romania. and in 2007 to Mexico. Bisan asa, ang mga Matinud-anong Kauban ni Hesus buot mamahimong mga kauban niadtong mga hinikawan og nilupigan. Isip usa ka matuod nga kauban, sila kaabig sa pag-ila og paglakaw uban, sa pagkamanggiloy-on og sa pagpamati og pagpakigtambayayong sa mga tawo nga ilahang kaabag. Kini usab nakadasig kanila sa pakigbisog alang sa kausaban sa mga mabintahaong katukuran nga naggapos sa kadaghanan karon. Ang Kapunungan nga gitukod ni Marie Madeleine hapit dos syentos na ka tuig ang milabay, madasigon nga gapadayon pinaagi sa iyang pasalig og mithi; aron mahi-usa kang Kristo diha sa iyang misyon sa pagpakaylap sa gugma sa Diyos ilabina sa pagpanudlo, sa pagpakig-uban sa mga tawo diha sa ilahang espirituhanong kinabuhi, og pagpadala og mga madre ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan.

M. Marie de Bussy, second general superior of the Society, wrote that Marie Madeleine had said that time and practice must put the seal on the Constitutions which she so desired for her Sisters and that the spirit of the Constitutions had deeply penetrated the body of the Society in all its parts... She gave us this often repeated recommendation: "Remain what you are".

Approximately every five years, the Society has a general chapter which reflects on the recent experience of the Society and the emerging needs of the Church in the light of our Constitutions, the Memoirs of Marie Madeleine and our lived history.

It was the 1983 General Chapter that reclaimed for the Society the Constitutions which Marie Madeleine had so desired to give us — Constitutions which, she said, were dearer to her than life itself and, in 1985, they received the approval of the Church which she had so ardently sought.

The 1998 General Chapter, looking towards the coming new millenium, offered us Pathways for Discernment which included the decision to establish a public expression of relationship with the FCJ Society for those who wish to be more closely associated with FCJ Sisters in their mission. This group of women and men are now known as FCJ Companions in Mission.

The 2003 General Chapter gave us a Mandate for Mission encouraging us to be captivated by Jesus and his mission,
to live our identity as Faithful Companions of Jesus with enthusiasm and to choose life
.

From 2005—2006, FCJ Sisters lived a year of reconciliation. You might find some of the resources designed for this year useful in future reflections on reconciliation.

Atong pangayuon sa  Diyos nga ihatag niya kanato
      ang espiritu sa “Society of Jesus”
             tungod kay nia kanato ang konstitusyon
                   gasa sa espiritu sa Diyos.    (Marie Madeleine)