Section title text:  An FCJ Vocation.

Mahimong FCJ Sister

Crucifix on a prayer cloth.Paunsa man aron mahimong FCJ sister?
Aron mahimong madre anaay panahon sa pagpraktis nga gitawag nato ug pormasyo. Usa kini giniyarang proseso sa personal nga pagtubo ug paglambo diin ang usa ka dalaga motubag sa tawag sa Dios nga mahimong matinud-anong kauban ni Hesus.

Para unsa kining pormasyo?
Kung ang ka babaye moapil ug mopuyo sulod sa fcJ community nagsugod usab siya sa kinabuhi sa madre. Ang tumong sa pormasyo mao nga maandam kita alang sa misyon aron mahimo kitang epektibong instrumento sa Ginoo alang sa kaayohan sa atong isig kaingon sa bisan asang dapit.

Unsa kadugay aron mahimong usa ka FCJ Sister?

Sa sinugdanan pa lang, ang usa ka babaye adunay kasinatian sa pagpuyo sa kinabuhing madre; aduna tulo ka pormal nga ang-ang sa pagbansay sa dili pa siya maghimo sa iyang final vows. Kini ginganlag Postulancy, Novitiate ug Temporary Profession. Human niining mga ang-ang pwede na siya mohimo sa iyang final vows.

Ang mga ang-ang sa pormasyon ug pila ka tuig makita sa mga sumunod:

Postulancy (6 months - 2 years)

Ang 'postulancy ' ay panahon s apagtubo sa personal nga ispirituhanong kalamboan nga naga pokus sa 'human development'. Kini usab mao ang panahon sa pag-usisa ug pagpangutana bahin sa relihiyosong kinabuhi ug paghangyo nga mamahimong nobisyada sa Kapunungan.

Carving of the name of Jesus.Novitiate (2 - 2½ years)

Ang bag-ong miyembro kining panahona ginatabangan para:

Temporary Profession (6 - 9 years, before making Final Vows)

Ang 'Temporary Profession' nagahatag sa bag-ong 'professed sister' sa oportuniddad sa pagpuyo sa kinabuhing relihiyoso.

Tertianship or 'School of the Heart'.Ongoing Formation

Nakasabot ang kada usa nga ang pormasyon para sa misyon walay katapusan. Ginaawhag kami sa paggamit sa mga oportunidad nga gihatag para sa kalamboan among personal, ispiritwal ug propesyonal nga kinabuhi.

 

Read some FCJ VOCATION STORIES.

‘Para maangkon namo kining ngalana Matinud-anong Kauban ni Hesus,
           Akong ihatag ang tanan, tanan nga ania Kanako’. Marie Madeleine, Foundress